Miernik - multimetr cyfrowy

Cena wynajmu:

godzina 12 zł

doba 38 zł

(kaucja 100 zł)

 


Zastosowanie

Miernik umożliwia następujące rodzaje pomiarów:
pomiary napięcia stałego (DC): 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V ±(0,5%+2)
pomiary napięcia przemiennego (AC): 6 V / 60 V / 600 V / 750 V ±(0,8%+3)
pomiary natężenia prądu stałego (DC): 60 uA / 600 uA / 6 mA / 60 mA / 600 mA / 20 A ±(0,8%+8)
pomiary natężenia prądu przemiennego (AC): 60 uA / 600 uA / 6 mA / 60 mA / 600 mA / 20 A ±(1%+12)
pomiar rezystancji: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm ±(0,8%+3)
pomiary pojemność: 6 nF /60 nF / 600 nF / 6 µF / 60 µF / 600 µF / 6 mF / 60 mF / 100 mF ±(3%+10)
pomiary częstotliwości: 9,999 Hz~9,999 MHz ±(1%+5)
pomiary współczynnika hFE tranzystorów
pomiary napięcia przewodzenia test diod
pomiar temperatury: -40°C~1000°C; -40°C~1832°C ±(1%+5)
kontrola ciągłości obwodu


Funkcje dodatkowe: 
NCV (funkcja wykrywania pola elektrycznego)
Ręczna zmiana zakresów pomiarowych
True RMS
Powiadomienie o przepaleniu bezpiecznika
Powiadomienie przeciw przeciążeniowe: >= 20 A
Tryb REL: wyzerowanie odczytu
Zamrożenie ostatniego wskazania
Podświetlanie wyświetlacza
Zapis wartości maksymalnej/minimalnej
Sygnał dźwiękowo-świetlny: podczas pomiaru ciągłości i NCV
Automatyczne wyłączanie
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Maksymalny odczyt: 6000

Bezpieczeństwo użytkowania
1. Upewnij się, że izolacja miernika jest w dobrym stanie i nie posiada uszkodzeń.
2. Ustaw przełącznik funkcji we właściwej pozycji, tak by wartość mierzonego prądu lub napięcia nie przekraczała danego zakresu pomiarowego.
3. Nie przełączaj przełącznika funkcji podczas wykonywania pomiaru.
4. Zachowaj szczególną ostrożność podczas pomiarów przy napięciu wyższym od 60V DC lub 42V AC rms.
5. Stosuj na wymianę wyłącznie bezpieczniki o odpowiednich parametrach.
6. Gdy wskazania miernika są niewłaściwe lub niepewne należy wymienić baterię.
7. Przechowuj i używaj miernik we właściwej temperaturze oraz wilgotności.
8. Do mycia używaj miękką ściereczkę ze słabym detergentem.

Parametry techniczne
Rozmiar wyświetlacza: 56,5 x 36 mm
Maksymalne wartości napięcia mierzonego 1000V DC,750V AC (wartość skuteczna)
Ilość odczytów 2...3 odczyty na sekundę
Zakres temperatur pracy: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Temperatura przechowywania: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Wilgotność względna środowiska pracy: 0°C ~ 30°C =<75%, 30°C ~ 40°C =<50%
Zasilanie: 2x bateria AAA 1,5 V
Wymiary produktu: 183x88x56 mm
Waga produktu: 346 g

Obsługa - zasady ogólne
1. Przed pomiarem należy się upewnić, że wartości napięć i prądów nie przekroczą wartości dopuszczalnych dla poszczególnych zakresów pomiarowych.
2. Przed wykonaniem pomiaru przełącznik funkcji powinien być ustawiony w pozycji właściwej dla danej wielkości mierzonej i na właściwym zakresie pomiarowym.
3. Jeżeli wartość mierzonego napięcia lub prądu nie jest znana przed pomiarem, należy przełącznik funkcji ustawić na najwyższym zakresie pomiarowym i w razie potrzeby stopniowo go obniżać.
4. Cyfra „1” na wyświetlaczu oznacza przekroczenie nastawionego zakresu pomiarowego.

Pomiar napięcia stałego (DC)
1. Przewód pomiarowy czarny przyłączyć do wejścia „COM”, przewód pomiarowy czerwony do wejścia „VΩmA”.
2. Przełącznik funkcji przełączyć na zakresy w obrębie napięć stałych„ DCV”.
3. Przewody pomiarowe przyłączyć do punktów obwodu ,miedzy którymi mierzone jest napięcie.
UWAGA !!! Stosowanie miernika do pomiaru napięć wyższych niż 1000V DC (impuls), lub 750 V AC (wartość skuteczna), może spowodować trwałe jego uszkodzenie.


Pomiar napięcia przemiennego (DC)
1. Przewód pomiarowy czarny przyłączyć do wejścia „COM”, przewód pomiarowy czerwony do wejścia „VΩmA”.
2. Przełącznik funkcji przełączyć na zakresy w obrębie napięć przemiennych „ACV”
3. Przewody pomiarowe przyłączyć do punktów obwodu, miedzy, którymi mierzone
jest napięcie.

 

Pomiar natężenia prądu stałego (DC)
1. Przewód pomiarowy czarny przyłączyć do wejścia „COM” ,czerwony zaś:
- dla prądów w zakresie do 600 mA.-do wejścia „mA,uA”,
- dla prądów większych od 600 mA - do wejścia „20A”.
2. Przełącznik funkcji przełączyć na zakresy w obrębie prądów stałych „DCA”, następnie przewody pomiarowe przyłączyć SZEREGOWO do obwodu, w którym mierzone jest natężenie prądu


Pomiar rezystancji
1. Przewód pomiarowy czarny przyłączyć do wejścia „COM”, przewód czerwony do wejścia „VΩHzoC”. (Polaryzacja przewodu czerwonego będzie dodatnia).
2. Przełącznik funkcji przełączyć na zakresy w obrębie pomiaru rezystancji „Ω”, przewody pomiarowe przyłączyć do zacisków mierzonej rezystancji.
UWAGA !!! Jeżeli wartość mierzonej rezystancji przekracza wartość wynikającą z wybranego zakresu pomiarowego, wyświetlona zostanie cyfra”. Należy wówczas wybrać przełącznikiem funkcji, większy zakres.
Przed pomiarem rezystancji w układzie elektrycznym, należy upewnić się czy zostało odłączone zasilanie i czy kondensatory są całkowicie rozładowane.

Pomiar temperatury
1. Przełącznik funkcji ustawić w pozycji „°C F”.
2. Wtyczki sondy pomiarowej typu K włożyć: -czarną do gniazda „COM”, czerwoną zaś do gniazda VΩHzoC.
3. Końcówkę sondy pomiarowej przyłożyć do mierzonej powierzchni i dokonać pomiaru temperatury.
4. Miernik bez sondy wskazuje przybliżoną temperaturę otoczenia.


Pomiar współczynnika hFE tranzystorów
1. Przełącznik funkcji ustawić w położeniu „hFE”.
2. Umieścić końcówki badanego tranzystora w gnieździe „NPN PNP” zgodnie
z oznaczeniami.
3. Zostanie wyświetlona przybliżona wartość hFE

Badanie diod
1. Przewód pomiarowy czarny przyłączyć do wejścia „COM”, przewód pomiarowy czerwony do wejścia VΩHzoC.
2. Przełącznik funkcji przełączyć w pozycję „diody”.
Przewody pomiarowe przyłączyć do końcówek badanej diody - przewód czarny do anody, przewód czerwony zaś do katody.
Wyświetlona zostanie przybliżona wartość napięcia przewodzenia diody.


Kontrola ciągłości obwodu
1. Przewód pomiarowy czarny przyłączyć do wejścia „COM”, przewód pomiarowy
czerwony do wejścia VΩHzoC.
2. Przełącznik funkcji przełączyć w pozycję oznaczoną diodą.
3. Połączyć przewody pomiarowe z punktami obwodu, którego ciągłość jest sprawdzana. Jeżeli rezystancja pomiędzy tymi punktami będzie mniejsza od ok. 30 W, słyszany będzie dźwięk.

 Narzędzia i maszyny renomowanych marek: