Miernik - multimetr cyfrowy /1/

Cena wynajmu:

godzina 8 zł

doba 15 zł

(kaucja 20 zł)

 


Zastosowanie

Miernik umożliwia następujące rodzaje pomiarów:
pomiary napięcia stałego (DC)
pomiary napięcia przemiennego (AC)
pomiary natężenia prądu stałego (DC)
pomiar rezystancji
pomiary hFE tranzystorów
pomiary napięcia przewodzenia diod
pomiar temperatury
kontrola ciągłości obwodu

Funkcje dodatkowe:
sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego (wyświetla cyfrę „1”)
sygnalizacja polaryzacji przy pomiarach prądu i napięcia stałego
sygnalizacja dźwiękowa ciągłości obwodu
Dokładność: ± (% odczytu + liczba cyfr);gwarantowana dla temperatury pracy 23±5°C i wilgotności względnej powietrza mniejszej od 75%.

Bezpieczeństwo użytkowania
1. Upewnij się, że izolacja miernika jest w dobrym stanie i nie posiada uszkodzeń.
2. Ustaw przełącznik funkcji we właściwej pozycji, tak by wartość mierzonego prądu lub napięcia nie przekraczała danego zakresu pomiarowego.
3. Nie przełączaj przełącznika funkcji podczas wykonywania pomiaru.
4. Zachowaj szczególną ostrożność podczas pomiarów przy napięciu wyższym od 60V DC lub 42V AC rms.
5. Stosuj na wymianę wyłącznie bezpieczniki o parametrach: F 0.2A/250V.
6. Gdy wskazania miernika są niewłaściwe lub niepewne należy wymienić baterię.
7. Przechowuj i używaj miernik we właściwej temperaturze oraz wilgotności.
8. Do mycia używaj miękką ściereczkę ze słabym detergentem.

Parametry techniczne
Wyświetlacz krystaliczny (3 1/2 cyfry) o wym.16 x 48 mm
Maksymalne wartości napięcia mierzonego 1000V DC,750V AC (wartość skuteczna)
Ilość odczytów 2...3 odczyty na sekundę
Zakres temperatur pracy 0...40°C
Zasilanie bateria 9V 6F22
Pobór prądu ok. 5mA

Obsługa - zasady ogólne
1. Przed pomiarem należy się upewnić, że wartości napięć i prądów nie przekroczą wartości dopuszczalnych dla poszczególnych zakresów pomiarowych.
2. Przed wykonaniem pomiaru przełącznik funkcji powinien być ustawiony w pozycji właściwej dla danej wielkości mierzonej i na właściwym zakresie pomiarowym.
3. Jeżeli wartość mierzonego napięcia lub prądu nie jest znana przed pomiarem, należy przełącznik funkcji ustawić na najwyższym zakresie pomiarowym i w razie potrzeby stopniowo go obniżać.
4. Cyfra „1” na wyświetlaczu oznacza przekroczenie nastawionego zakresu pomiarowego.

Pomiar napięcia stałego (DC)
1. Przewód pomiarowy czarny przyłączyć do wejścia „COM”, przewód pomiarowy czerwony do wejścia „VΩmA”.
2. Przełącznik funkcji przełączyć na zakresy w obrębie napięć stałych„ DCV”.
3. Przewody pomiarowe przyłączyć do punktów obwodu ,miedzy którymi mierzone jest napięcie.
UWAGA !!! Stosowanie miernika do pomiaru napięć wyższych niż 1000V DC (impuls), lub 750 V AC (wartość skuteczna), może spowodować trwałe jego uszkodzenie.
- pomiar napięcia stałego (DC) zakres dokładność rozdzielczość
200 mV ±0.25% ± 2 cyfry 100 mV
2000 mV ±0.5% ± 2 cyfry 1 mV
20 V ±0.5% ± 2 cyfry 10 mV
200 V ±0.5% ± 2 cyfry 100 mV
1000 V ±0.5% ± 2 cyfry 1 V
Impedancja wejściowa: 10MW na wszystkich zakresach
Ochrona przed przeciążeniem : 1000V napięcia stałego lub zmiennego (impuls) na wszystkich zakresach z wyjątkiem zakresu 200 mV na którym dopuszczalne napięcie wynosi 200V

Pomiar napięcia przemiennego (DC)
1. Przewód pomiarowy czarny przyłączyć do wejścia „COM”, przewód pomiarowy czerwony do wejścia „VΩmA”.
2. Przełącznik funkcji przełączyć na zakresy w obrębie napięć przemiennych „ACV”
3. Przewody pomiarowe przyłączyć do punktów obwodu, miedzy, którymi mierzone
jest napięcie.

- pomiar napięcia przemiennego (AC) zakres dokładność rozdzielczość:
200 V ±1.2% ± 10 cyfr 100mV
750 V ±1.2% ± 10 cyfr 1V
Impedancja wejściowa: 10MW na wszystkich zakresach.
Ochrona przed przeciążeniem : 1000V napięcia stałego lub zmiennego (impuls) na wszystkich zakresach z wyjątkiem zakresu 200 mV na którym dopuszczalne napięcie wynosi 250 V
Zakres częstotliwości napięć mierzonych: 45...450Hz przy napięciu maksymalnym 200V

Pomiar natężenia prądu stałego (DC)
1. Przewód pomiarowy czarny przyłączyć do wejścia „COM” ,czerwony zaś:
- dla prądów w zakresie do 200 mA.-do wejścia „VΩmA”,
- dla prądów większych od 200 mA - do wejścia „10ADC”.
2. Przełącznik funkcji przełączyć na zakresy w obrębie prądów stałych „DCA”, następnie przewody pomiarowe przyłączyć SZEREGOWO do obwodu, w którym mierzone jest natężenie prądu.
UWAGA !!!
Maksymalna wartość natężenia prądu mierzonego wynosi 200 mA lub 10 A, w zależności od użytego wejścia. Użycie miernika na zakresie 200 mA do pomiaru większych prądów, spowoduje przepalenie bezpiecznika topikowego, który należy wymienić na bezpiecznik o takim samym prądzie znamionowym (200 mA/250V). Zakres pomiarowy 10 A nie jest chroniony bezpiecznikiem.
Maksymalny czas pomiaru na zakresie pomiarowym 10 A - wynosi 10 sekund.

- pomiar natężenia prądu stałego (DC) zakres dokładność rozdzielczość:
2000 mA ±0.8% ± 1 cyfra 1.0 mA
20 mA ±0.8% ± 1 cyfra 10 mA
200 mA ±1.2% ± 1 cyfra 100 mA
10 A ±2.0% ± 1 cyfra 10 mA
Ochrona przed przeciążeniem: bezpiecznik 0.2A/250V dla wszystkich zakresów, z wyjątkiem zakresu 10A, który nie jest chroniony;
maksymalny czas pomiaru wynosi 10 sekund.


Pomiar rezystancji
1. Przewód pomiarowy czarny przyłączyć do wejścia „COM”, przewód czerwony do wejścia „VΩmA”. (Polaryzacja przewodu czerwonego będzie dodatnia).
2. Przełącznik funkcji przełączyć na zakresy w obrębie pomiaru rezystancji „Ω”, przewody pomiarowe przyłączyć do zacisków mierzonej rezystancji.
UWAGA !!! Jeżeli wartość mierzonej rezystancji przekracza wartość wynikającą z wybranego zakresu pomiarowego, wyświetlona zostanie cyfra”. Należy wówczas wybrać przełącznikiem funkcji, większy zakres.
Przed pomiarem rezystancji w układzie elektrycznym, należy upewnić się czy zostało odłączone zasilanie i czy kondensatory są całkowicie rozładowane.
- pomiar rezystancji zakres dokładność rozdzielczość:
200 W ±0.8% ± 2 cyfry 0.1 W
2000 W ±0.8% ± 2 cyfry 1W
20 kW ±0.8% ± 2 cyfry 10 W
200 kW ±0.8% ± 2 cyfry 100 W
2000 kW ±1.0% ± 2 cyfry 1 kW
Ochrona przed przeciążeniem: 220 V (wartość skuteczna) na wszystkich zakresach przez 10 sekund. Napięcie otwartego obwodu: 2.8V

Pomiar temperatury
1. Przełącznik funkcji ustawić w pozycji „TEMP °C”.
2. Wtyczki sondy pomiarowej typu K włożyć: -czarną do gniazda „COM”, czerwoną zaś do gniazda „VΩmA”.
3. Końcówkę sondy pomiarowej przyłożyć do mierzonej powierzchni i dokonać pomiaru temperatury.
4. Miernik bez sondy wskazuje przybliżoną temperaturę otoczenia.

- pomiar temperatury zakres dokładność rozdzielczość:
- 40...+1000°C ±0.75% ± 3 cyfry 1.0 °C

Pomiar współczynnika hFE tranzystorów
1. Przełącznik funkcji ustawić w położeniu „hFE”.
2. Umieścić końcówki badanego tranzystora w gnieździe „NPN PNP” zgodnie
z oznaczeniami.
3. Zostanie wyświetlona przybliżona wartość hFE, dla napięcia UcE = 2.8 V i przy
prądzie bazy IB = 10 mA.

Badanie diod
1. Przewód pomiarowy czarny przyłączyć do wejścia „COM”, przewód pomiarowy czerwony do wejścia „VΩmA”.
2. Przełącznik funkcji przełączyć w pozycję „W” na zakres pomiarowy 2000 W.
Przewody pomiarowe przyłączyć do końcówek badanej diody - przewód czarny do anody, przewód czerwony zaś do katody.
Wyświetlona zostanie przybliżona wartość napięcia przewodzenia diody.


Kontrola ciągłości obwodu
1. Przewód pomiarowy czarny przyłączyć do wejścia „COM”, przewód pomiarowy
czerwony do wejścia „VΩmA”.
2. Przełącznik funkcji przełączyć w pozycję oznaczoną diodą.
3. Połączyć przewody pomiarowe z punktami obwodu, którego ciągłość jest sprawdzana. Jeżeli rezystancja pomiędzy tymi punktami będzie mniejsza od ok. 30 W, słyszany będzie dźwięk.

Obsługa techniczna
- wymiana baterii
1. Odwrócić miernik wyświetlaczem na dół.
2. Wykręcić wkręty mocujące pokrywę baterii.
3. Wymienić zużytą baterię 6F22 9V na nową.
- wymiana bezpiecznika
1. Odwrócić miernik wyświetlaczem na dół.
2. Wykręcić wkręty mocujące pokrywę baterii.
3. Wymienić przepalony bezpiecznik na nowy o wartości 200 mA/250 V.

 Narzędzia i maszyny renomowanych marek: