Regulamin

Regulamin wypożyczalni DAKSS

(Regulamin ważny od 25.05.2018r.)

1. Najemca zobowiązany jest okazać aktualny dowód osobisty i drugi dokument ze zdjęciem (np. prawo jazdy) stwierdzający adres zamieszkania/zameldowania Najemcy, lub dokumenty rejestracyjne firmy.

2. Za wypożyczany sprzęt pobierana jest kaucja zwrotna wg cennika wypożyczalni DAKSS.

3. Kaucja podlega całkowitemu zwrotowi - chyba, że zwracany sprzęt będzie uszkodzony.

4. Sprzęt wypożyczany jest na godziny i doby wg cennika wypożyczalni DAKSS.

5. Podane w cenniku ceny wynajmu mogą podlegać negocjacjom w przypadku wynajmu długoterminowego.

6. Dla stałych klientów istnieje możliwość uzyskania atrakcyjnych rabatów.

7. Opłata naliczana jest za każdy dzień roboczy bez wliczania niedziel i dni świątecznych. Wyjątek stanowi osuszacz powietrza i agregat prądotwórczy za które wlicza się też opłatę za niedzielę i dni świąteczne.

8. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu telefonicznie pod numerem tel. 608 705 111 i przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9. Wydawany sprzęt jest sprawny technicznie i czysty.

10. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki, szkody i straty materialne powstałe wskutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu.

11. Obsługa wypożyczalni ma obowiązek udzielić instruktażu użytkowania urządzenia i objaśnić zasady BHP, obowiązujące przy jego obsłudze.

12. Pracownik firmy DAKSS dokona sprawdzenia działania urządzenia w obecności klienta, przed jego wydaniem.

13. Do urządzenia wydane zostanie niezbędne oprzyrządowanie dodatkowe (jeżeli takowe występuje).

14. Do wypożyczanych urządzeń można wypożyczyć lub zakupić akcesoria ochronne BHP.

15. Pracownik DAKSS dokona oględzin zwracanego urządzenia i sprawdzi sposób działania urządzenia w obecności klienta.

16. Zwrócone urządzenie będzie sprawdzone przy odbiorze pod względem czystości, sprawności technicznej i ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas użytkowania.

17. Za zwrot urządzenia brudnego, pobierana będzie opłata za czyszczenie.

18. Dopuszczalne są drobne uszkodzenia, uznawane za „normalne ślady użytkowania”, tj.; zarysowania i drobne zadrapania.

19. Najemca zobowiązany jest używać przedmiot najmu z należytą starannością i odpowiadać będzie przed DAKSS za wszystkie szkody jakie powstaną w przedmiocie najmu. W szczególności Najemca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć przedmiot najmu przed uszkodzeniem, zniszczeniem i utratą.

20. W przypadku awarii Najemca winien bezwzględnie przerwać pracę i odłączyć sprzęt od zasilania (jeżeli dotyczy).

21. W przypadku awarii wypożyczonego urządzenia, należy bezzwłocznie poinformować DAKSS o tym fakcie. Na czas najmu, zapewniamy maszynę zastępczą o podobnych parametrach. Jeżeli obecnie posiadamy maszynę tego typu na magazynie.

22. DAKSS zobowiązuje się do usunięcia usterek zaistniałych w czasie eksploatacji urządzenia, które nie powstały z winy Najemcy. Czas usunięcia usterki będzie odliczony od czasu najmu.

23. Najemca nie może dokonywać samodzielnych napraw wypożyczonych urządzeń.

24. W przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu Najemca wyrówna szkodę dla DAKSS, pokrywając koszt usunięcia uszkodzenia.

25. W przypadku całkowitego zniszczenia lub utraty przedmiotu najmu, Najemca zobowiązany będzie wyrównać szkodę do wysokości wartości przedmiotu najmu.

26. Jeśli przedmiot najmu został w trakcie najmu utracony, za datę zakończenia umowy najmu uważa się dzień wpłaty przez Najemcę kwoty, do wysokości wartości przedmiotu najmu.

27. O kradzieży przedmiotu najmu, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić DAKSS, oraz Policję. Kradzież przedmiotu najmu nie zwalnia Najemcy od obowiązku naprawienia szkody dla DAKSS.

28. Pracownik firmy DAKSS ma prawo odmówić wypożyczenia urządzenia osobie, co do której ma wątpliwości co do umiejętności w zakresie obsługi, a niewłaściwa obsługa sprzętu mogłaby zagrażać jej życiu lub zdrowiu.

29. Sprzęt nie będzie wypożyczany osobom pod wpływem alkoholu. Zabrania się używania sprzętu podczas, lub po spożyciu alkoholu.

30. Wypożyczeniem (powierzeniem) będzie przekazanie przedmiotu najmu osobie niejako "pod opiekę" z zastrzeżeniem zwrotu i z zakazem rozporządzania nią, czyli np. z zakazem dalszego przekazywania osobom trzecim, czy zbywania (sprzedaży).

31. Sprawy nienormowane niniejszym regulaminem będą rozstrzygane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

32. Wszystkie wpisane w formularzu rejestracyjnym dane są chronione i będą wykorzystane przez DAKSS w celach handlowych, do realizacji zamówień, dokonywania rozliczeń oraz rozwiązywania ewentualnych reklamacji.

33. Przekazane nam dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych, ich zmieniania, a także żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w klauzuli informacyjnej RODO w siedzibie firmy i na stronie internetowej www.dakss.pl

 Narzędzia i maszyny renomowanych marek: